Кой стои зад Онлайн Ръководството за Обучение?

Седем организации от България, Кипър, Германия, Гърция и Италия разработиха съвместно онлайн обучителното ръководство на тема „Дигитална Трансформация“ в рамките на проект на ЕС. 

Всички партньори допринесоха за успеха на проекта под ръководството на emcra GmbH. За изпълнението на проекта бе избран методът за управление на проекти PRINCE2.

Петима от партньорите разполагат с необходимия опит за постигането на резултатите по проекта. Те имат конкретни експертни познания в следните области: дигитална трансформация и дигитализация, управление на проекти, управление на промяната, управление на риска, управление на знанието, организационно развитие и управление на качеството. Освен това, разполагаме с детайлни познания в областите професионално обучение в Европа, електронно обучение, сертифициране и програмиране.

Целевата група на проекта, малките и средните предприятия, е представена в консорциума на проекта от търговско-промишлена палата, занаятчийска камара и професионална асоциация. Заедно те представляват повече от 12 000 потенциални потребители на резултатите от проекта.

По-долу можете да намерите повече информация относно Партньорите по проекта.

emcra GmbH
Германия (emcra.eu)

emcra GmbH е водеща компания за обучение и консултации в областта на националното и европейското финансиране и придружаващите ги процеси на промяна. От 2002 г. насам, различни организации, дружества, асоциации, и обществени институции са се възползвали от експертния опит на международния екип на emcra.

Като консултантска компания, emcra GmbH съпътства своите клиенти в тяхното национално и европейско финансиране, започвайки с разработването на проекти, минавайки през кандидатстването за финансиране и по целия път до успешното изпълнение на финансираните проекти. еmcra използва международно признати стандарти за управление на проекти и е сертифицирана по ISO 9001:2015.

Още

еmcra се фокусира върху цялата организация, тъй като работи заедно с клиентите си, помагайки им да се справят с предизвикателствата, свързани с Управлението на промяната. Консултантската и работа е с фокус върху отпускането на парични средства/финансиране, дигиталната трансформация, новите подходи в приобщаващото лидерство, управлението на проекти и управление на риска, и прилагането на международни стандарти.

Като утвърден образователен доставчик, emcra предоставя професионално образование и образование за възрастни. Нейните възможности за обучение са достъпни в цяла Европа и включват курсове в клас, онлайн курсове, и комбинация от двете (смесено обучение), както и индивидуално създадени образователни продукти за клиенти. Вие можете, например, да се възползвате от онлайн курсовете по управление на проекти (PRINCE2, Scrum, AgilePM, ITIL), за сертифициране в съответствие с международните стандарти. Можете да започнете веднага.

Накратко

SIGMA BUSINESS NETWORK е утвърдена компания със седалище в Гърция, която функционира регионално на Балканите, Близкия Изток и Европа. SIGMA осигурява икономически ефективни консултантски и консултативни услуги както на стратегическо, така и на оперативно ниво за организации от всички бизнес сектори.

SIGMA е един от най-опитните екипи на регионалния пазар за управление на риска, управление и задачи касаещи спазването на правила. Екипът е завършил няколко проекта в областта на енергетиката/нефтената и химическата промишленост, както и в сферата на банкирането и финансите, застраховането, информационните технологии, телекомуникациите, лотарията, фармацевтиката, комуналните услуги, автомобилната промишленост, транспорта и логистиката, услугите и правителствените сектори.

Още

Техният екип от експерти в различни сфери е напълно квалифициран за повечето международни и национални стандарти, наредби и законодателства. Компанията използва глобално установени методологии и най-добри практики, които са съобразени с изискванията на всеки клиент, независимо дали на местно или международно ниво, както в частния, така и в публичния сектор. Тя се фокусира върху подпомагането на своите клиенти, като им предоставя интегрирани програми и консултантски услуги в критични области като управление на операционния риск, управление, съответствие и вътрешен контрол, управление на устойчивостта, управление на неприкосновеността на личния живот, управление на информационната сигурност, управление на непрекъснатостта на бизнеса, управление на инциденти и кризи, и услуги по оценяване и одит.

SIGMA си партнира с глобално признати организации като BCI (Институт за непрекъснатост на бизнеса), с водещи световни организации като Ericsson, Hewlett Packard и Clearview, и е член на многоуважавани клъстери като STRATEGIS.

Накратко

SIGMA Business Network
Гърция (www.thesigmanet.com)
Cyprus Project Management Society
Кипър (cpms.org.cy)

Основната цел на Дружеството за управление на проекти в Кипър ( CPMS) е да установи култура на управление на проекти и да прилага акредитирани международни стандарти, техники и сертификати за управление на проекти в рамките на Кипър.

Създадена през 2008 г., CPMS е организация с нестопанска цел и присъден преходен национален член на Международната асоциация за управление на проекти (IPMA). Досега CPMS представлява IPMA в Кипър и популяризира нейните дейности, стандарти, професионално обучение и сертификати.

Още

В допълнение към дейностите си, свързани с методологиите за Управление на проекти, CPMS подпомага свързаните с тях обучителни събития в Кипър и сертифицирането на опитни професионалисти, с цел представяне и трансфер към компаниите и обществото като цяло на ползите, произтичащи от прилагането на културата на Управление на проектите.

CPMS сътрудничи и с други международни асоциации, като участва в научни изследвания в областта на управлението на проекти. Тя е активен партньор в проекти на ЕС от 2012 г. насам, като допринася със своя експертен опит в управлението и планирането на проекти, финансовото управление и бизнес стандартите (ISO).

Накратко

Търговско-Промишлената Палата – Враца е създадена през 1991 г. във Враца, България. Основана е на принципите на доброволно участие и членство, автономност и самофинансиране. ТПП Враца е неправителствена организация която подпомага, насърчава и представя интересите на своите членове като същевременно допринася за развитието на международно икономическо сътрудничество.

Със своя 15-членен екип, ТПП Враца е бизнес организация, която обслужва над 3000 малки и средни предприятия в северозападна България. Тя е активен член на EEN – България (Enterprise Europe Network), сектор групата „Интелигентна Енергия“ към EEN, европейската мрежа „Европа Директно“, Българската мрежа за трансфер на технологии, и е основоположник на Врачански регионален академичен център, който е част от мрежа, създадена от Българската академия на науките. ТПП Враца е национален център за професионално обучение, лицензиран да поддържа над 60 професии и ключови компетенции.

Още

ТПП Враца очаква съвременните предприятия да се адаптират към промените в индустрията и пазара и да внедрят нови технологии в културата на компанията и рутинните и дейности. Тя очаква дигитализацията да обедини силата на технологиите с културата на промяна и да развие различни партньорства в областта на обучението в нови дигитални умения и насърчаването на работно обучение.

Накратко

Chamber of Commerce and Industry Vratsa
България (www.cci-vratsa.org)
LVH
Италия (www.lvh.it)

lvh е регионалната асоциация за занаятчийство в района на Южен Тирол в Италия. От основаването си през 1989 г., сдружението е основно ангажирано с представянето на интересите на занаятите на местните и регионални институции, други асоциации и обществото като цяло.

С повече от 8000 членове, lvh е най-голямата търговска асоциация в Южен Тирол. lvh предлага широка гама от услуги на своите членове, включително счетоводство, счетоводство на служителите, данъчни изчисления, консултации в областта на иновациите, правни съвети и обучителни курсове.

Още

Асоциацията е член на “Confartigianato imprese”, италианската национална асоциация на занаятчийството и стандартите за малкия бизнес (SBS). lvh е организация ориентирана към проекти, с повече от 10 годишен опит в управлението на национални проекти по ЕСФ (Европейски социален фонд), ЕФРР (Европейски фонд за регионално развитие) и проекти по Интеррег, както и стратегически партньорства по Erasmus+.

Накратко

IBWF e.V. (Институт за бизнес консултация, икономическо развитие и научни изследвания) се намира в Берлин и е най-голямата мрежа за консултантски услуги за МСП.

Тя е единствената асоциация в Германия и Европа, която обединява специалисти по консултиране, като адвокати, данъчни консултанти, одитори, консултанти по информационни технологии и бизнес консултанти в организирана, многодисциплинарна мрежа.

Още

IBWF e.V. е посветена на достигането на висококачествени стандарти. Това означава, че само консултантите, които отговарят на определени критерии за квалификация и консултантска компетентност, могат да станат членове на мрежата на IBWF. Институтът предоставя този опит на германския ‘Mittelstand’ като група експерти

Накратко

IBWF

Германия (www.mittelstandsberater.de)

LUISS

Италия (www.luiss.it)

LUISS – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli е независим частен университет. LUISS предлага иновативен образователен подход в катедра „Бизнес и Мениджмънт “. LUISS допринася за развитието на обществото чрез научни изследвания, образование и диалог с бизнеса и институциите. LUISS предлага както студентски, така и програми за дипломанти (научна степен, магистърска и докторска степен), все по-голяма част от които се провеждат на английски език.

Още

LUISS Business School развива и популяризира научни изследвания в различни академични сфери с фокус върху иновациите, организационния дизайн, дигитализацията, корпоративното управление и измерването на ефективността. LUISS Business School има за цел да развие познавателните и меки умения на хората, способността им да се разбират в международна и мултиетническа среда, да се учат от опита си и да знаят собствената си мисия и визия за бъдещето. LUISS Business School създава мост между академичния свят и света на бизнеса чрез дългосрочното си партньорство с Конфедерация на италианската индустрия Confindustria, където ключови партньори от корпоративния, нестопанския и публичния сектор са пряко ангажирани в съвместното създаване на специфични програми, които имат за цел да усъвършенстват познанието относно управленските практики.

Накратко

emcra GmbH
Германия (emcra.eu)

emcra GmbH е водеща компания за обучение и консултации в областта на националното и европейското финансиране и придружаващите ги процеси на промяна. От 2002 г. насам, различни организации, дружества, асоциации, и обществени институции са се възползвали от експертния опит на международния екип на emcra.

Като консултантска компания, emcra GmbH съпътства своите клиенти в тяхното национално и европейско финансиране, започвайки с разработването на проекти, минавайки през кандидатстването за финансиране и по целия път до успешното изпълнение на финансираните проекти. еmcra използва международно признати стандарти за управление на проекти и е сертифицирана по ISO 9001:2015.

Още

еmcra се фокусира върху цялата организация, тъй като работи заедно с клиентите си, помагайки им да се справят с предизвикателствата, свързани с Управлението на промяната. Консултантската и работа е с фокус върху отпускането на парични средства/финансиране, дигиталната трансформация, новите подходи в приобщаващото лидерство, управлението на проекти и управление на риска, и прилагането на международни стандарти.

Като утвърден образователен доставчик, emcra предоставя професионално образование и образование за възрастни. Нейните възможности за обучение са достъпни в цяла Европа и включват курсове в клас, онлайн курсове, и комбинация от двете (смесено обучение), както и индивидуално създадени образователни продукти за клиенти. Вие можете, например, да се възползвате от онлайн курсовете по управление на проекти (PRINCE2, Scrum, AgilePM, ITIL), за сертифициране в съответствие с международните стандарти. Можете да започнете веднага.

Накратко

SIGMA Business Network
Гърция (www.thesigmanet.com)

SIGMA BUSINESS NETWORK е утвърдена компания със седалище в Гърция, която функционира регионално на Балканите, Близкия Изток и Европа. SIGMA осигурява икономически ефективни консултантски и консултативни услуги както на стратегическо, така и на оперативно ниво за организации от всички бизнес сектори.

SIGMA е един от най-опитните екипи на регионалния пазар за управление на риска, управление и задачи касаещи спазването на правила. Екипът е завършил няколко проекта в областта на енергетиката/нефтената и химическата промишленост, както и в сферата на банкирането и финансите, застраховането, информационните технологии, телекомуникациите, лотарията, фармацевтиката, комуналните услуги, автомобилната промишленост, транспорта и логистиката, услугите и правителствените сектори.

Още

Техният екип от експерти в различни сфери е напълно квалифициран за повечето международни и национални стандарти, наредби и законодателства. Компанията използва глобално установени методологии и най-добри практики, които са съобразени с изискванията на всеки клиент, независимо дали на местно или международно ниво, както в частния, така и в публичния сектор. Тя се фокусира върху подпомагането на своите клиенти, като им предоставя интегрирани програми и консултантски услуги в критични области като управление на операционния риск, управление, съответствие и вътрешен контрол, управление на устойчивостта, управление на неприкосновеността на личния живот, управление на информационната сигурност, управление на непрекъснатостта на бизнеса, управление на инциденти и кризи, и услуги по оценяване и одит.

SIGMA си партнира с глобално признати организации като BCI (Институт за непрекъснатост на бизнеса), с водещи световни организации като Ericsson, Hewlett Packard и Clearview, и е член на многоуважавани клъстери като STRATEGIS.

Накратко

Cyprus Project Management Society
Кипър (cpms.org.cy)

Основната цел на Дружеството за управление на проекти в Кипър ( CPMS) е да установи култура на управление на проекти и да прилага акредитирани международни стандарти, техники и сертификати за управление на проекти в рамките на Кипър.

Създадена през 2008 г., CPMS е организация с нестопанска цел и присъден преходен национален член на Международната асоциация за управление на проекти (IPMA). Досега CPMS представлява IPMA в Кипър и популяризира нейните дейности, стандарти, професионално обучение и сертификати.

Още

В допълнение към дейностите си, свързани с методологиите за Управление на проекти, CPMS подпомага свързаните с тях обучителни събития в Кипър и сертифицирането на опитни професионалисти, с цел представяне и трансфер към компаниите и обществото като цяло на ползите, произтичащи от прилагането на културата на Управление на проектите.

CPMS сътрудничи и с други международни асоциации, като участва в научни изследвания в областта на управлението на проекти. Тя е активен партньор в проекти на ЕС от 2012 г. насам, като допринася със своя експертен опит в управлението и планирането на проекти, финансовото управление и бизнес стандартите (ISO).

Накратко

Chamber of Commerce and Industry Vratsa
България (www.cci-vratsa.org)

Търговско-Промишлената Палата – Враца е създадена през 1991 г. във Враца, България. Основана е на принципите на доброволно участие и членство, автономност и самофинансиране. ТПП Враца е неправителствена организация която подпомага, насърчава и представя интересите на своите членове като същевременно допринася за развитието на международно икономическо сътрудничество.

Със своя 15-членен екип, ТПП Враца е бизнес организация, която обслужва над 3000 малки и средни предприятия в северозападна България. Тя е активен член на EEN – България (Enterprise Europe Network), сектор групата „Интелигентна Енергия“ към EEN, европейската мрежа „Европа Директно“, Българската мрежа за трансфер на технологии, и е основоположник на Врачански регионален академичен център, който е част от мрежа, създадена от Българската академия на науките. ТПП Враца е национален център за професионално обучение, лицензиран да поддържа над 60 професии и ключови компетенции.

Още

ТПП Враца очаква съвременните предприятия да се адаптират към промените в индустрията и пазара и да внедрят нови технологии в културата на компанията и рутинните и дейности. Тя очаква дигитализацията да обедини силата на технологиите с културата на промяна и да развие различни партньорства в областта на обучението в нови дигитални умения и насърчаването на работно обучение.

Накратко

LVH
Италия (www.lvh.it)

lvh е регионалната асоциация за занаятчийство в района на Южен Тирол в Италия. От основаването си през 1989 г., сдружението е основно ангажирано с представянето на интересите на занаятите на местните и регионални институции, други асоциации и обществото като цяло.

С повече от 8000 членове, lvh е най-голямата търговска асоциация в Южен Тирол. lvh предлага широка гама от услуги на своите членове, включително счетоводство, счетоводство на служителите, данъчни изчисления, консултации в областта на иновациите, правни съвети и обучителни курсове.

Още

Асоциацията е член на “Confartigianato imprese”, италианската национална асоциация на занаятчийството и стандартите за малкия бизнес (SBS). lvh е организация ориентирана към проекти, с повече от 10 годишен опит в управлението на национални проекти по ЕСФ (Европейски социален фонд), ЕФРР (Европейски фонд за регионално развитие) и проекти по Интеррег, както и стратегически партньорства по Erasmus+.

Накратко

IBWF

Германия (www.mittelstandsberater.de)

IBWF e.V. (Институт за бизнес консултация, икономическо развитие и научни изследвания) се намира в Берлин и е най-голямата мрежа за консултантски услуги за МСП.

Тя е единствената асоциация в Германия и Европа, която обединява специалисти по консултиране, като адвокати, данъчни консултанти, одитори, консултанти по информационни технологии и бизнес консултанти в организирана, многодисциплинарна мрежа.

Още

IBWF e.V. е посветена на достигането на висококачествени стандарти. Това означава, че само консултантите, които отговарят на определени критерии за квалификация и консултантска компетентност, могат да станат членове на мрежата на IBWF. Институтът предоставя този опит на германския ‘Mittelstand’ като група експерти

Накратко

LUISS

Италия (www.luiss.it)

LUISS – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli е независим частен университет. LUISS предлага иновативен образователен подход в катедра „Бизнес и Мениджмънт “. LUISS допринася за развитието на обществото чрез научни изследвания, образование и диалог с бизнеса и институциите. LUISS предлага както студентски, така и програми за дипломанти (научна степен, магистърска и докторска степен), все по-голяма част от които се провеждат на английски език.

Още

LUISS Business School развива и популяризира научни изследвания в различни академични сфери с фокус върху иновациите, организационния дизайн, дигитализацията, корпоративното управление и измерването на ефективността. LUISS Business School има за цел да развие познавателните и меки умения на хората, способността им да се разбират в международна и мултиетническа среда, да се учат от опита си и да знаят собствената си мисия и визия за бъдещето. LUISS Business School създава мост между академичния свят и света на бизнеса чрез дългосрочното си партньорство с Конфедерация на италианската индустрия Confindustria, където ключови партньори от корпоративния, нестопанския и публичния сектор са пряко ангажирани в съвместното създаване на специфични програми, които имат за цел да усъвършенстват познанието относно управленските практики.

Накратко